Over ons

Achtergrond informatie over de federatie.

De Federatie Drimmelen is opgericht ten kantore van notaris C.A.J. Geerse te Terheijden op 16 november 2005.

In de diverse algemene jaarvergaderingen van HSV Esox is de dubbeltelling van de grote vergunning later de Vispas aan de orde gesteld. (2002,2003,2004)

Er wordt voorgesteld om een samenwerkingsverband aan te gaan met alle verenigingen binnen de gemeente. Om de vergunningen c.q. Vispas via deze Federatie te doen toekomen aan de leden.

In 2002/2003 is door de toenmalige minister de term “bevaar en bevlotbaar water “gewijzigd. Met als gevolg dat de Havens van Drimmelen, Lage Zwaluwe en Terheijden hier niet meer onder vallen. Om te blijven vissen in bovengenoemde havens is vanaf deze wetswijziging schriftelijk toestemming nodig van de juridisch eigenaar, dus de gemeente. Mede op verzoek van HSV Esox een brief doen uitgaan naar de federatie Terheijden en EMV te made, met het doel om gezamenlijk het wintervissen veilig te stellen alsmede de omstreden dubbelteling te bespreken.

Na diverse gesprekken met bovengenoemde drie hengelsportverenigingen waarin het bestuur van “HSV SIOG” stelt dat e.e.a. alleen nut heeft wanneer dit naar het model “Federatie Terheijden” uitwisselen van wateren, gezamenlijke contacten met overheden, gemeente en visserijinstanties tot stands te laten komen.   

Na diverse bijeenkomsten met de wethouders en ambtenaren van de gemeente wordt vastgesteld dat:

 1. De gemeente wil maar met een gesprekspartner in zee gaan.
 2. De HSV richten een federatie op
 3. Zodra dit rond is geeft de gemeente de visrechten aan de nieuw opgerichte federatie voor bepaalde tijd met stilzwijgede verlenging

Na enkele bijeenkomsten van bovengenoemde HSV wordt in 2005 besloten tot oprichting van:

“De federatie van hengelsportverengingen in de gemeente Drimmelen”

De federatie heeft de doelstelling:

 • Het verwerven van visrechten in de havens t.b.v. de aangesloten verenigingen
 • Het via de federatie vermijden van dubbele vispassen en vergunningen via visserij Nederland c.q. Federatie Zuidwest Nederland.
 • Het onderhouden van contacten met overheden en visserijinstanties t.b.v. de aangesloten leden.

Het bewerkstellen dat een vruchtbare en nauwe samenwerking tussen alle aangesloten leden ontstaat zodat te zijner tijd een federatie ontstaat naar het model “federatie Terheijden”

 • Aangesloten verenigingen blijven volledig zelfstandig
 • Uitwisselen informatie, rechten en plichten, externe partijen en federatiebestuur, met als leden de aangesloten verenigingen.
 • Nieuwe pachten via Federatie en uitwisselen van wateren en wedstrijden.

Na een voorbereidende vergadering d.d. februari 2005 is een oprichtingsvergadering d.d. 10-10-2005 vastgesteld. Hiervoor zijn alle verenigingen binnen de gemeente Drimmelen uitgenodigd. De boven genoemde doelstellingen zijn door alle aanwezig geaccordeerd. Ook wordt vastgelegd dat de contributie vastgesteld wordt op € 1,- per volwassen lid per vereniging.

 

Onze Doelstelling

 • Het coördinatie m.b.t. het vissen in de verschillende havens gelegen in de gemeente Drimmelen.
 • Het mogelijk maken om voor de leden (vissers) woonachtig in de gemeente Drimmelen met één Vispas in alle wateren gelegen in onze gemeente ongeacht van welke aangesloten verenging je lid bent te mogen vissen. Wil je deelnemen aan wedstrijden, dien je wel lid te zijn bij de vereniging die deze wedstijd organiseert. Voor leden die woonachtig zijn buiten de gemeente Drimmelen blijft als onveranderd
 • Het intermediair spelen c.q. ondersteuning verlenen indien gewenst aan ledenvereniging bij zaken tussen Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Zuidwest Nederland, Waterschappen, Gemeente en andere overheden.